biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4

W MYŚLENICACH

 

I. PODSTAWY PRAWNE

·       Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

·       Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

·       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

 z późn. zm.)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz. U.Nr 89. poz. 730)

·       Statut Przedszkola

·       Koncepcja pracy przedszkola

II. WSTĘP

 

Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program jest zgodny  z koncepcją pracy przedszkola. Został opracowany w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.

           Celem programu jest zagwarantowanie dzieciom realizacji ich praw, a przede wszystkim prawo do wychowania w warunkach gwarantujących ukształtowanie prawidłowej postawy dobrego obywatela, członka rodziny, przedszkolaka, ucznia, kolegi.

 

ZASADY OGÓLNE PROGRAMU:

-      Zadania w zakresie wychowania są realizowane równolegle i harmonijnie z zadaniami przedszkola w zakresie nauczania i kształtowania umiejętności- treści wychowawcze są nieodłącznym składnikiem sfery edukacyjnej.

-      Przedszkole wspiera działalność wychowawczą rodziny oraz uznaje priorytet domu rodzinnego w wychowaniu dziecka.

-      Przedszkole dostrzega, akcentuje i wydobywa pozytywne działania, postawy dzieci. Za pozytywne działania, wzorową i przykładową postawę przedszkolak może otrzymać wyróżnienia i nagrody.

-      Przedszkole nie toleruje zachowań negatywnych zabronionych w kodeksach                      i umowach. Za naruszenie obowiązujących w przedszkolu zasad i norm zachowania dziecko może być ukarane.

-      Program wychowawczy podlega ewaluacji.

 

III. WIZJA ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dziecko:

1.    Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

2.    Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3.    Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4.    Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5.    Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6.    Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7.    Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

8.    Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.

9.    Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

10.      Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

11.      Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

12.      Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

13.      Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

14.      Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

15.      Zna swoje prawa i obowiązki.

16.      Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.

17.      Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

18.      Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

19.      Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie  z godnością przyjmować porażki.

20.      Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania.

 

IV.  ZADANIA WYCHOWAWCY

Wychowawca:

1.    Systematycznie poszerza zakres swoich kompetencji wychowawczych.

2.    Poznaje środowisko wychowawcze dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

3.    Tworzy bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne.

4.    Kształtuje powszechnie uznane postawy, zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości.

5.    Stosuje środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci.

6.    Eliminuje zachowania niepożądane.

7.    Ściśle współpracuje z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8.    Wzajemnie wspiera swoje działania w ramach współpracy koleżeńskiej.

V. CELE OGÓLNE

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

W naszym przedszkolu chcemy realizować następujące ogólne cele wychowawcze:

 

Lp.

Cel ogólny

Tak nie

1.     

·       Kształtowanie podstawowych postaw moralnych; uczciwość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość

·       Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła

·       Zapewnienie dzieciom poszanowania godności osobistej, kształtowania wrażliwości na potrzeby innego człowieka, kształtowania życzliwości rzetelności i odpowiedzialności za siebie  i otoczenie

 

 

2.     

·       Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem

 

 

3.     

·       Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

·       Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

·       Zapewnienie równości szans i sprawiedliwości społecznej poprzez znajomość i respektowanie praw i obowiązków

 

 

4.     

·       Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uwzględniając jego indywidualne predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania

·        

 

5.     

·       Uświadomienie dzieciom czyhających zagrożeń, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo

 

 

6.     

·       Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

 

7.     

·       Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych

·       Wdrażanie rodziców do współuczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym przedszkola poprzez dialog edukacyjny.

 

 

VI. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 

I  WARTOŚĆ:

KULTURA BYCIA

Lp.

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko potrafi odróżnić dobro od zła

 

 

-Analiza postaw bohaterów literackich

-Organizowanie, scenek dramowych

-Zabawy tematyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

2.

Dziecko stosuje formy grzecznościowe

 

-Zabawy tematyczne

-Codzienny pobyt dzieci w grupie

3.

Dziecko potrafi panować nad swoimi emocjami , uczuciami

 

-Zabawy tematyczne

- Codzienny pobyt dzieci w grupie

4.

Dziecko potrafi zachować się w miejscu publicznym

 

 

 

-Wycieczki ,

- Spacery

-Wizyty w instytucjach publicznych ( MOKiS , Dom Grecki , Teatr )

5.

Dziecko potrafi w sposób kulturalny zachować się przy stole

 

 -Wspólne posiłki

 -Wprowadzenie dyżurów

-Dbałość o estetykę stołów

6.

Dziecko kultywuje tradycje

 

 

 

 -Udział w akademiach , uroczystościach            

 -Składanie życzeń , zapraszanie gości ( pogadanka)

 

 

II. WARTOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO

Lp.

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko przestrzega zasad ruchu drogowego

-      zorganizowanie spotkania  z policjantem

-      udział w akcji „Bezpieczny przedszkolak na drodze”

-      konkursy o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Wszystkie nauczycielki

2.

Dziecko przestrzega zasad bezpiecznego zachowania

w przedszkolu, w ogrodzie

 

 

-    zawieranie umów i zasad współdziałanie w grupie

-    ustalenie z udziałem dzieci „kontraktu grupy”

-    zapoznanie z literaturą przedstawiającą zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu i w ogrodzie

3.

Dziecko przestrzega zasad

zachowania podczas: spacerów, wycieczek (park, las itp.).

 

 

-   przestrzeganie umów dotyczących:

·       nieoddalania się od grupy

·       nie zabierania do ręki napotkanych rzeczy

-    zorganizowania spotkania z ciekawymi ludźmi

    

 

 

III. WARTOŚĆ: ZDROWIE

Lp

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko posiada podstawowe nawyki higieniczne

- Spotkanie z pielęgniarką,

- Pogadanki

- Konkursy plastyczne

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

2.

Dziecko zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania, kultura spożywania posiłków.

 

-Spotkanie z intendentką lub dietetykiem

-Pogadanka dla rodziców

-Udział w akcjach prozdrowotnych np. „Piramida zdrowego żywienia”

-wspólne posiłki

3.

Dziecko wie jak należy się ubierać w zależności od pogody i pory roku.

 

 -Quiz

4.

Dziecko rozumie konieczność stosowania niektórych zabiegów lekarskich.

 

 - Rozmowa z lekarzem

 - Wycieczka do Poradni dziecka zdrowego

5.

Dziecko rozumie i wie, że ruch i pobyt na świeżym powietrzu ma dobry   wpływ na zdrowie.

 

 - Zestaw ćwiczeń gimnastycznych                  w terenie

 - Zawody rowerowe

 - Wycieczki piesze, krajoznawcze

 

 

IV. WARTOŚĆ:

WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ (WSPÓLNOCIE)

Lp.

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko zna i przestrzega zasady  funkcjonowania               w grupie

 

- ustalenie zasad współpracy w formie kodeksu przedszkolaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

2.

Dziecko zna i przestrzega zawarte umowy

 

 

-ustalenie zasad i umów wewnątrzgrupowych – ustalenie form kar              i nagród

3.

Dziecko wie, jak zgodnie bawić się z rówieśnikami

 

-zabawa swobodna i kierowana

4.

Dziecko zna i respektuje odmienność innych rówieśników

 

-pogadanki

-rozmowy indywidualne i grupowe

5.

Dziecko zna i rozumie uczucia i emocje swoje i innych (potrafi je wyrazić)

 

 

-historyjki obrazkowe

-spotkanie z rodzicami i dziećmi nt.”Jestem dobry, jestem zły”.

 

V. WARTOŚĆ:

ŁAD, PORZĄDEK, ESTETYKA OTOCZENIA

Lp

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1)

Dziecko potrafi zadbać o ład
i porządek w otoczeniu

 

-ustalenie i przestrzeganie norm zachowania w sali i ogrodzie: sprzątanie po sobie zabawek, odkładanie ich na miejsce po skończonej zabawie, wyrzucanie do kosza śmieci i papierków

 

Wszystkie nauczycielki

2)

Dziecko potrafi zadbać
o porządek w swoich rzeczach

 

 

-ustalenie, opracowanie Kodeksu dotyczącego właściwych zachowań
w miejscu zabaw i pracy dziecka

3)

Dziecko ma poczucie współodpowiedzialności za wspólne dobro

-ustalenie dyżurów (ocena, nagroda)

 

4)

Dziecko jest wrażliwe na estetykę otoczenia

 

 

-zajęcia edukacyjne,

-dbałość o wystrój własnej sali,

-realizacja zajęć plastycznych

 

VI. WARTOŚĆ: SZACUNEK

Lp

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko z szacunkiem odnosi się do cudzej własności.

-      Ustalenie norm zachowań dzieci wobec cudzej własności:                  Jeśli chcesz wziąć do ręki, pożyczyć cudzą rzecz, zapytaj o zgodę właściciela.                                                          Nie niszcz cudzej własności.           Oddaj pożyczoną rzecz właścicielowi.

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

2.

Dziecko z szacunkiem odnosi się do ludzi i samego siebie.

 

 

 

- Wyrabianie i respektowanie zasad                     i norm właściwego zachowania się w stosunku do siebie i drugiego człowieka

(Pogadanki o szacunku do starszych, historyjki, rozmowy)

 

3.

 

Szanuje środowisko przyrodnicze.

 

-Wyrabianie nawyków i zachowań proekologicznych (kąciki, akcje ekologiczne, realizowane programy)

4.

 

Dziecko szanuje tradycję i kulturę.

 

 

 

 

-Przedstawienie dzieciom wartości dziedzictwa kulturowego ( pogadanki, wycieczki, spotkania z zaproszonymi gośćmi, wyjścia na wystawy, do muzeów)

VII. WARTOŚĆ: RODZINA

Lp

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko szanuje członków swojej rodziny.

 

-      Zorganizowanie Dnia Babci  i Dziadka, Dnia Mamy, Dnia Taty

 

2.

Zacieśnianie więzi rodzic-dziecko

 

- zajęcia otwarte

-piknik rodzinny

-wycieczka integracyjna

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie nauczycielki

3.

Dziecko poznaje swoje  korzenie

 

-projekt drzewa genealogicznego w  formie uproszczonej

4.

Dziecko ujawnia, rozumie i nazywa swoje uczucia

 

 

-scenki dramowe

-teatrzyki

-rozmowa indywidualna z dzieckiem

5.

Dziecko podtrzymuje tradycje rodzinne

 

-obchodzenie urodzin

-wigilia

6.

Dziecko rozumie i akceptuje rolę członków rodziny

 

 

-historyjki

-rozmowy

-pogadanki

7.

Zna podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie

 

 

- zna swój adres

- zna imiona rodziców

-umie powiedzieć czym zajmują się     

rodzice

 

VIII. WARTOŚĆ: OJCZYZNA

Lp.

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1

Dziecko poznaje kulturę własnego miasta

-        Spotkania z twórcami ludowymi;

-        Nauka pieśni ludowych;

-        Stworzenie kącika regionalnego;

-        Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy;

 

Wszystkie nauczycielki

2

Dziecko poznaje swój najbliższy region (krakowiacy, górale)

-        Muzea, dzieła sztuki;

-        Warsztaty muzyczno-plastyczne;

-        Nauka tańców regionalnych; ( stroje, gwara, rękodzieła)

-        Wycieczki;

-        Kąciki;

 

3

Dziecko poznaje swoją ojczyznę

-        Symbole narodowe (hymn, flaga);

-        Poznawanie poszczególnych regionów (filmy, prezentacje);

-        Koncerty zespołów regionalnych;- uczestnictwo lub oglądanie prezentacji

-        Poznawanie różnych tradycji, w regionach Polski – Górale, Ślązacy, Kujawiacy (zwyczajów);

-        Legendy polskie; -słuchanie

 

 

4

Polska wśród innych narodów –krajów

Promowanie własnego kraju, nabywanie poczucia dumy z bycia Polakiem

- Międzynarodowe imprezy sportowe( np. olimpiady,)oglądanie, kibicowanie Polakom, rozpoznawanie Polskich sportowców

- Wielcy Polacy w Świecie np. F Chopin –muzyka klasyczna

- Zespoły regionalne – Polska kultura , zwyczaje w porównaniu z innymi krajami np. zwyczaje Świąteczne, tradycje

- Polskie potrawy –przygotowywanie np. pizza, spaghetti- kotlet

- Zabytki – zapoznanie z innymi krajami rozpoznawanie polskich zabytków wśród innych

 

IX. WARTOŚĆ: ŚRODOWISKO NATURALNE

Lp

Cel szczegółowy

Forma realizacji

Odpowie-dzialny

1.

Dziecko aktywnie uczestniczy w działaniach ekologicznych.

 

-      Udział w akcji „Sprzątanie świata”

-      Spotkanie z leśnikiem

 

Wszystkie nauczycielki

2.

Dziecko aktywnie uczestniczy w poznawaniu najbliższego środowiska

- Wycieczka do lasu, parku, na łąkę.

3.

Dziecko aktywnie uczestniczy i poznaje zjawiska poszczególnych pór roku

 

- Zielony kącik – wiosna

- Znaczenie i rola wiatru – jesień

- Zjawisko topnienia, zamarzania itp. – zima

- Zjawisko krążenia wody w powietrzu

 

4.

Dziecko uczestniczy w poznawaniu przyrody i środowiska przez sztukę

 

 

-Poznanie piosenek, tańców

-Oglądanie filmów przyrodniczych, albumów

- Prace plastyczne z użyciem materiałów przyrodniczych

5.

Dziecko aktywnie uczestniczy w rozpoznawaniu odgłosów otoczenia

 

- Słuchanie odgłosów lasu, środowiska

6.

Dziecko rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne

 

 

- Wycieczka do oczyszczalni ścieków

- Konkursy plastyczne

-Program „Zostań Kubusiowym przyjacielem przyrody

7.

Dziecko kształtuje opiekuńczą postawę wobec zwierząt

 

- Dokarmianie ptaków i zwierząt w czasie zimy

 

VII. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA   Z RODZICAMI

Ogólny cel oddziaływań:
Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.

 

Zadania przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami:

·        Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

·        Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka

·        Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych  w przedszkolu

 

Formy współpracy:


1. Zebrania z rodzicami:

·       zebrania ogólne rodziców;

·       zebrania rady rodziców;

·       zebrania grupowe.

2.    Indywidualne kontakty

3.    Imprezy okolicznościowe

4.    Pedagogizacja rodziców:

·       spotkania z ekspertami;

5.    Wyjazdowe spotkania w plenerze.

 

VIII. Ewaluacja programu wychowawczego:

Ewaluacja  będzie prowadzona co roku w formie sprawozdań wychowawców  z realizacji programu oraz ankiety wśród rodziców dotyczącej efektów pracy wychowawczej przedszkola. Program będzie na bieżąco modyfikowany zgodnie ze zmieniającym się prawem oświatowym.

Linki