biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Rekrutacja


Ogłoszenie dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym nr4 w Myślenicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe

rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola  wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2018-2019  w wyżej wymienionym przedszkolu.

Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest wypełniona deklaracja  przedłożona w sekretariacie przedszkola od 19 lutego do 28 lutego 2018r.

Deklaracje wydawane są codziennie w sekretariacie

Nie złożenie deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja odbywać się będzie od 01.III. – 30.III.2018

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka przedłożony w sekretariacie przedszkola do 30 marca danego roku.

Wnioski wydawane są codziennie w sekretariacie .

 

Kryteria przyjęć dzieci  do przedszkola  zgodnie z art. 131 ustawy z dnia   14 grudnia 2016  Prawo oświatowe.

 1. Do publicznego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 4. Wniosek o przyjęciu dziecka  do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa   w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

 1.  

Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym

12

 1.  

Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę

8

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

7

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

3

 

 HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

 

 1. Od 19 lutego 2018 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
 2. Do 28 lutego 2018 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Po zebraniu, których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2018/2019 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 3. Od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 roku termin – złożenia wniosku  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w  postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Od 2 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.
 5. 16 kwietnia 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 6. 16 kwietnia 2018 do 20 kwietnia 2018 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 7. 23 kwiecień 2018 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 8. Od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2018r. – termin postępowania uzupełniającego.

Dokumenty 2018/2019 do pobrania w zakładce dla rodziców

Linki