biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Rekrutacja


OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja odbywać się będzie od 03.IV. – 14.IV.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w sekretariacie przedszkola do 14 kwietnia danego roku.

Karty wydawane są codziennie w sekretariacie .

            Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata;

2. Niepełnosprawność kandydata;

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

KRYTERIUM  PRZYJĘTE PRZEZ PRZEDSZKOLE:

1.  Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

2.  Dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym.

3.  Wskazania MG Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę;

4. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

5.  Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w dniu 19.04.2017r.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zgodnie z nowymi przepisami:

 1.  Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym.
 4. Wniosek o przyjęciu dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

                    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa   w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym   w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria:

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

 

        Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ PUNKTU

 1.  

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

30

 1.  

Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym

12

 1.  

Wskazania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspierających rodzinę

8

 1.  

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

7

 1.  

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

3

 HARMONOGRAM  NABORU  DZIECI  DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

 1. Od 27 marca 2017 roku Rodzicom/Prawnym Opiekunom wydaje się deklaracje   w sprawie kontynuowania wychowania przedszkolnego.
 2. Do 31 marca 2017 roku Rodzice /Prawni Opiekunowie składają deklaracje    w przedszkolu. Po zebraniu, których zostanie określona ilość miejsc na rok szkolny 2017/2018 w przedszkolu.
 3. Od 03 kwietnia 2017 do 14 kwietnia 2017 roku termin – złożenia wniosku  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Od 18 kwietnia 2017 do 19 kwietnia 2017r. – weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy.
 5. 19 kwietnia 2017 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 6. 19 kwiecień  2017 do 21 kwiecień 2017 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 7. 21 kwiecień 2017 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 8. Od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2017r. – termin postępowania uzupełniającego.

Ogłoszenie dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola  wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2017-2018  w wyżej wymienionym przedszkolu.

Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest wypełniona deklaracja  przedłożona w sekretariacie przedszkola od 27 marca do 31 marca 2017r.

Deklaracje wydawane są codziennie w sekretariacie

Nie złożenie deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018


Linki