biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

Covid-19

Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków.

Zmiany dotyczą przede wszystkim dzieci i pracowników, którzy mieszkają z osobami przebywającymi na kwarantannie.
 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 [1] dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

·     Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

·     Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

·      Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

·     Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Link:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja


 

Szanowni Państwo !

Przedszkole prowadzi swoją działalność opiekuńczą podczas trwania pandemii Covid – 19.

Opieka nad małoletnimi dziećmi w przedszkolu wymaga zbiorowej odpowiedzialności od wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki jak i rodzin jej  podopiecznych!

             Praca przedszkola prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie  z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas pandemii.  W związku z tym rodzice, którzy deklarują potrzebę posyłania dziecka do naszego przedszkola zobowiązani są do  zapoznania się  z  "Procedurą pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach  w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19 ", w której zawarte są m.in.   Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola (…)

 1. Dzieci do przedszkola, mogą być przyprowadzone/odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione dorosłe osoby.
 2. Zawieszone zostają dotychczasowe upoważnienia odbioru dziecka.
 3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice,/opiekunowie prawni, osoby upoważnione  muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przybywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 5. Przed wejściem do budynku  rodzice/opiekunowie, osoby upoważnione  i dzieci będą mieć mierzoną temperaturę przez pracownika przedszkola, następnie rodzice/opiekunowie muszą zdezynfekować ręce.
 6. W szatni może przebywać tylko dwoje dzieci ze swoim rodzicem/prawnym opiekunem. Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości 2 metrów od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione  mogą poruszać się  w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 8. Rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona  zgłasza domofonem przyjście dziecka do grupy i czeka na odbiór dziecka przez nauczyciela. W oddziale I i II dzwoni dzwonkiem.
 9. W czasie, gdy nauczyciel odbiera dziecko od rodzica/prawnego opiekuna lub  osobę upoważnioną, z pozostałymi dziećmi w sali pozostaje  pomoc nauczyciela.
 10. Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk mydłem antybakteryjnym.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie,  osoby upoważnione  przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak  i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać  uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 13. Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 14. Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.
 15.  Wprowadza się zakaz przebywania na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka  z placówki.

                        Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i MEN zawartymi w Procedurze oraz bezwzględne ich przestrzeganie podczas  pobytu na terenie przedszkola.

Rodzicu bądź odpowiedzialny!

Najsłabszym ogniwem wszelkich systemów zachowania bezpieczeństwa jest zawsze człowiek. Pamiętaj, że jedynie wspólne i odpowiedzialne działanie zarówno członków personelu przedszkola jak Was samych może zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin jak i pracowników przedszkola.

PROSIMY RODZICÓW, ABY STOSOWALI SIĘ DO ZASAD  OKREŚLONYCH  W PROCEDURZE  ORAZ PRZESTRZEGALI  PODANYCH GODZIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA , CO UŁATWI NAM ZACHOWANIE  WYTYCZNYCH GIS , MZ i MEN.

              Dla dzieci pozostających w domach Nauczycielki w dalszym ciągu będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie internetowej przedszkola w oddziałach udostępniane są codziennie różne materiały do tematów zajęć, które miały być realizowane w normalnym trybie pracy przedszkola, zgodne z podstawą  programową. Są to różnorodne  propozycje: wiersze, opowiadania, kolorowanki,  ćwiczenia,  karty pracy,  piosenki do utrwalania języka angielskiego przez dzieci i inne. Można  je wykorzystać do zabawy z dziećmi w domu.   Zachęcamy do wspólnej aktywności smiley.

Z poważaniem

Teresa SariPROCEDURA POBYTU DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19


Do pobrania tutaj:

- Deklaracja  o uczęszczaniu dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach w okresie epidemii koronawirusa COVID- 19

- UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W MYŚLENICACH w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19

 


Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr4 w Myślenicach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z COVID-19

 


 

Informacja z ZUS na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego !!!!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).
Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku i druk do pobrania ze strony ZUS https://www.zus.pl/

Linki