biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP posiada adres:/PS4Myslenice/SkrytkaESP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ps4.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-18 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Sari , e-mail: przedszkole4.myslenice@wp.pl   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 27 20 255. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach,  ul. Berka Joselewicza 1 , 32-400 Myślenice

Placówka ogólnodostępna, posiada 6 oddziałów, położone blisko centrum Myślenic. 

Budynek parterowy i jego otoczenie nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie i z innymi niepełnosprawnościami. Budynek posiada dwa wejścia: jedno główne od strony zachodniej dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości, drugie od strony wschodniej prosto z parkingu dla personelu oraz dostawców. Przedszkole posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast szerokość szatni, w której znajdują  się szafki dla dzieci jest zbyt wąska  do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Dzwonek do przedszkola znajduje się przy drzwiach wejściowych do szatni.

 

Linki