biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Nasze przedszkole

Jesteśmy Przedszkolem

 • Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną
 • Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
 • Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.
 • Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Poznającym wszechstronnie każde dziecko.
 • Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.
 • Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka i wykorzystaniem jego indywidualnych  predyspozycji.
 • Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji i aktywności twórczej dzieci.
 • Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania  najbliższym  środowiskiem.
 • Wprowadzającym dzieci w świat wartości uniwersalnych.
 • Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa  dzieci.
 • Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • Organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.
 • Zapewniającym stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć zarówno  w placówce  jak i poza terenem przedszkola.
 • Współpracującym z zaprzyjaźnionymi Przedszkolami Nr 1, Nr 6, Nr7, Nr 8

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 630 – 1700 z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący Przedszkole. (w przyszłym roku przedszkole organizuje dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu. W lipcu dyżuruje Przedszkole nr8 ).

Przedszkole działa na podstawie:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- aktu założycielskiego,
- statutu,
- regulaminu przedszkola

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej odbywa się w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego,
- ramowy rozkład dnia
- program wybrant przez Radę Pedagogiczną : Program Wychowania Przedszkolnego PWN rozszerzonego przez nauczycielki o wybrane treści dla dzieci 6-letnich.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizowaną we współpracy z poradnią. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Nauczyciel ma obowiązek wydać rodzicom „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” do 15 kwietnia.

Wyjścia dłuższe i wyjazdy na wycieczki mogą odbywać się za pisemną zgodą rodziców, zabezpiecza je nauczyciel organizując dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi (personel przedszkola lub rodzice/prawni opiekunowie), zasady organizacji wycieczek określa regulamin spacerów i wycieczek.

W przedszkolu nie przewiduje się dokonywanie jakichkolwiek zabiegów lekarskich poza udzielaniem pierwszej pomocy.

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka;

W przypadkach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe, z równoczesnym powiadomieniem rodziców.

Nauczyciel zobowiązany jest wymagać od rodziców dzieci z objawami nieżytu dróg oddechowych zaświadczenia od lekarza o możliwości pobytu dziecka w przedszkolu.

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do grupy z objawami nieżytu dróg oddechowych

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu czyli dzieci 5 i 6 – letnich są obowiązani do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu ustnie lub pisemnie /w przypadku nieobecności trwającej powyżej 50% dni w miesiącu pisemne usprawiedliwienie
-zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć.

 

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

-z dziećmi w wieku 3 lat – około 15 minut;

-z dziećmi w wieku 4 lat – około 20 minut;

-z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.

< RODO

Kadra >

Linki