biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Rekrutacja

 


 

 

Szanowni Państwo!

          Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 20/2019/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  Nr 4 w Myślenicach z dnia 26 marca 2020r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rodzice/prawni opiekunowie mogą składać dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego zdalnie, za pomocą  środków komunikacji elektronicznej.

           Informujemy, że wyniki postępowania rekrutacyjnego - listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00. Będzie je można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji Nabór Vulcan  po zalogowaniu się jak i na listach zamieszczonych na stronie internetowej  przedszkola www.ps4.edu.pl Listy  zostaną zamieszczone także na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu.

          Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, potwierdzili Państwo wolę uczęszczania dziecka do przedszkola, poprzez złożenie  "Oświadczenia rodzica kandydata". Formularz oświadczenia można  pobrać  w systemie elektonicznym Vulcan Menu [Pliki do pobrania]  od 8 kwietnia 2020 r. od godz. 9:00 do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.  

 

          Oświadczenie można złożyć zdalnie, przesyłając skan dokumentu na adres: przedszkole4.myslenice@wp.pl

 

UWAGA!!! Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie, będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka  z listy przyjętych.

 

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                     Teresa Sari

                                                                          Dyrektor Przedszkola Samorządowego  Nr 4 w Myślenicach

 


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/202

Od 02 marca 2020r. do 19 marca 2020r.dostępne będą elektroniczne Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice.

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie
ze wskazówkami systemu „NABÓR VULCAN”.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane Wnioski wraz
z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie
do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do

19 marca 2020r. do godz. 1500.

7 kwietnia 2020r. o godz. 1500 zostaną podane do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Od 8 kwietnia 2020r. do 16 kwietnia 2020r. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

17 kwietnia 2020r. godz. 1500. Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Linki