biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Strona główna

Komunikat

          W związku z wprowadzanymi obostrzeniami  w strefie czerwonej,  od dnia 05 października 2020r., bezwzględnie do budynku przedszkola wchodzą tylko dzieci i pracownicy.

Wszyscy przebywający w budynku  noszą  maseczki.

Dzieci przedszkolne odbierane są przy wejściu do budynku przez pracowników przedszkola.

        Ze względu na zakaz wchodzenia do budynku przedszkola i  brak możliwości odbicia karty ATMS,  obecność dzieci w przedszkolu będzie odnotowywana  w dziennikach zajęć i zaznaczana  przez Panią referent w systemie ATMS.


 


Zapisy na zajęcia ”Drużyny Kangura” tylko za pośrednictwem strony:

www.przedszkoliada.pl/zapisy

Wszelkie informacje otrzymają Państwo drogą mailową, po zapisaniu aktywnego przedszkolaka.

 


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Rodzice !

Przedszkole rozpoczyna pracę 1 września 2020 r., w związku z tym serdecznie witamy po wakacjach wszystkie dzieci i ich rodziców oraz dzieci, które po raz pierwszy do nas zawitają. Mamy nadzieję, że  czas spędzony  w przedszkolu upłynie dzieciom na  wesołej i radosnej zabawie,  a rodzicom życzymy udanej współpracy z naszym przedszkolem.

Z uwagi na aktualnie istniejącą sytuację epidemiologiczną informujemy, że przedszkole będzie funkcjonować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS  z dnia 25 sierpnia 2020r.


PORADNIK DLA RODZICA DZIECKA UCZESZCZAJĄCEGO  DO PRZEDSZKOLA OD  01.09.2020 r.

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA  COVID-19

 1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i możliwościami organizacyjnymi naszego przedszkola, w grupie przedszkolnej mogą znajdować się dzieci przyjęte do danej grupy na rok szkolny 2020/2021.
 2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godziny 9.00.
 3. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Prosimy o nie przynoszenie przez dzieci jedzenia ani picia, na teren placówki. Dzieci będą miały zagwarantowane picie między  posiłkami.
 5. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, wózków itp. Sprzęty, wózki dziecięce, rowerki  proszę pozostawiać pod zadaszeniem obok wejścia.
 6. Dzieci do przedszkola, mogą być przyprowadzone/odbierane przez osoby zdrowe: rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione osoby.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni, osoby upoważnione  muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przybywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 9. Po wejściu do przedszkola rodzice/ prawni opiekunowie muszą zdezynfekować ręce.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 11. Aby wejść na teren przedszkola należy zadzwonić (dzwonek znajduje się po lewej strony drzwi).
 12. W holu dzieci będą odbierane przez wyznaczonego pracownika przedszkola. Wyjątek stanowić będą nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Dziecko będzie mogło wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej:  z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu społecznego wobec kolejnego rodzica z dzieckiem  1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13.  Natomiast ze względów na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się pozostałym dzieciom i rodzicom nie wchodzenie do wspólnej przestrzeni przedszkola (szatnia), wówczas dzieci będą odbierane przez pracownika przedszkola.
 14. W holu wejściowym podczas przyprowadzania/odbioru dzieci może przebywać tylko dwóch rodziców z 2 dzieci.  Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości  1,5 m. od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.
 15. W szatni może przebywać tylko dziesięcioro dzieci ze swoim rodzicem/prawnym opiekunem w odległości  1,5 m.
 16. Rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione  mogą poruszać się  w przedszkolu  w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 17. Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.
 18. Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 19. Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.
 20. W związku z koniecznością dezynfekcji sprzętów i urządzeń ogrodowych nie wskazane jest przebywanie z dzieckiem na placu zabaw, po odebraniu dziecka z przedszkola.
 21. Mierzenie temperatury odbywać się będzie za pomocą termometru bezdotykowego, tylko dzieciom budzącym podejrzenia chorobowe lub tym, które będą zgłaszały złe samopoczucie,  z tego względu będziemy prosić o podpisanie stosownej zgody przez rodziców.

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA ?

Rodzicu:

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 2. Przyprowadź do przedszkola  dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek,  które mogą być źródłem bakterii i wirusów. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.
 5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust. Nie podawać ręki na powitanie i  nie wkładać do ust zabawek, palców oraz przedmiotów.
 6. Powiedz dziecku, że często należy  myć ręce ciepłą wodą  z mydłem, zgodnie z instrukcją przestrzegać etapów mycia rąk.
 7. Przypomnij dziecku kiedy szczególnie należy myć ręce: po przyjściu do przedszkola/domu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie  z  zabaw  na powietrzu, z placu zabaw.
 8. Zwróć  dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pokaż dziecku w jaki sposób należy to robić.
 9. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować takie same zasady, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
 10. Powiedz dziecku o zachowanie bezpiecznej odległości od innych  dzieci i osób, zwłaszcza tych, które kichają, kaszlą, wytłumacz dlaczego należy tak postępować.

 

 

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROCEDURĄ POBYTU DZIECKA  W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  NR 4 W MYŚLENICACH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 OD 1 WRZEŚNIA  2020 R.

DO POBRANIA TUTAJ


 Rodzice proszeni są o wypełnienie formularzy  i dostarczenie ich do przedszkola  w  pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach     

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach  w roku szkolnym 2020/2021 

Informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do otrzymywania informacji na temat dziecka i jego odbioru z placówki


Do zapoznania się:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
zachęcający rodziców do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe -
narzędzia pozwalającego ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
i wspierającego bezpieczny powrót dzieci do szkół.


DO POBRANIA 
ProteGo Safe list MEN i GIS

 https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe

 

 

 

 

 

 

 

 Szanowni Rodzice!

Gmina Myślenice jako organ prowadzący nasze przedszkole postanowił wprowadzić

od nowego roku szkolnego 2020/2021 opłaty elektroniczne.

W związku z tym zwracam się z prośbą o przesłanie na adres e-mail przedszkola:

przedszkole4.myslenice@wp.pl lub dostarczenie do sekretariatu

danych rodzica, który będzie dokonywał w przyszłości opłat w formie elektronicznej. Należy podać tylko jednego rodzica.

Stosowny formularz znajduje się w zakładce:

– Dla rodziców – Druki do pobrania – Dane do płatności elektronicznej.

 

Z poważaniem

Dyrektor Teresa Sari


 

 

 

Linki