RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 4,  ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice,

e-mail: przedszkole4.myslenice@wp.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Krzysztof Dybeł

e-mail : iod@myslenice.pl

 

  1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych, statutowych Administratora danych osobowych, oraz w interesie publicznym, na podstawie przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f Rozporządzenia), bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1 (okres nauki), a po tym czasie wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez okres regulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 1 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

  5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

  6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

  7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

  8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.