Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak Sprawy: PS4.016.8.1.2024

Nazwa zadania: Dostawa żywności dla Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach

32-400 Myślenice

 1. Berka Joselewicza 1

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej:  https://ps4.edu.pl/

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych w podziale na :

Koszyk 1: MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE,

Koszyk 2: MLEKO I PRZETWORY MLECZNE,

Koszyk 3: ARTYKUŁY SUCHE I SYPKIE.

Koszyk 4: OWOCE , WARZYWA , ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem asortymentu i planowanych

ilości  zawiera załącznik nr1 (formularz ofertowy) do niniejszego zapytania ofertowego.

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE:

Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
 2. O postępowanie może ubiegać się Wykonawca (lub grupa wykonawców – konsorcjum, spółka cywilna), który oświadczy, że:
 3. prowadzi co najmniej od 3 lat działalność gospodarczą w zakresie obrotu towarami objętymi opisem przedmiotu zamówienia.
 4. dysponuje transportem i zobowiązuje się realizować dostawy w terminach wskazanych w zamówieniach.
 5. zaoferuje termin płatności minimum 14 dni.

Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena brutto oferty (60%)
 2. Stały rabat (40%)

 

Sposób oceny ofert:

Sposób obliczenia kryterium „cena”

Cena=najniższa cena z wszystkich ofert cena oferty ocenianej x 60%

Sposób obliczenia kryterium „stały rabat”

stały rabat=rabat w ofercie ocenianej najwyższy rabat z wszystkich ofert x 40%

Wybór oferty

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
 3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane :
 4. maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100;
 5. za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów;.
 6. jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

Inne istotne warunki:

 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 12.2024r.
 2. Termin ważności oferty – do 14 dni od upływu terminu składania ofert
 3. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa której wzór stanowi załącznik nr 2.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  w dniu publikacji niniejszego Zapytania.
 5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji w zakresie treści złożonej oferty.
 7. W toku realizacji umowy mogą być wprowadzane zmiany do umowy dotyczące sposobu i terminu realizacji zamówienia na skutek:                                            
 8. Opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 9. Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska  żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, warunki pogodowe itp.);
 10. Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, oczekiwanie na niespodziewane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);
 11. Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez obie strony. W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
 12. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy  do roszczeń Wykonawcy do ich wykonania.

Sposób przygotowania ofert,  sposób komunikacji, termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
 3. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz ofertowy  (wzór załącznik nr 1)
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 5. Oferta musi dla swej ważności być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentacji wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeśli uprawnienie tej osoby do podpisania oferty wynika z pełnomocnictwa. Zaleca się podpisanie pliku oferty podpisem elektronicznym. Jeśli wykonawca nie posiada takiego może podpisać ofertę podpisem tradycyjnym a następnie zrobić skan oferty do pliku .PDF. Plik zawierający skan oferty przesłać Zamawiającemu.
 6. Wykonawca podaje cenę oraz wysokość stałego rabatu i inne wymagane elementy oferty poprzez podanie jej w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
 7. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty opakowania i zabezpieczenia, ubezpieczenia, dostawy, transportu.
 8. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku łącznie z podatkiem VAT. Jeśli wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT podaje stawkę 0 (zero) wraz z informacją , że nie jest płatnikiem VAT. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia. 
 9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
 10. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 02.2024r. do godziny 23:59.  Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej w dniu następnym. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
 12. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Wykonawców przekazywane są drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.  W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert o ile zmiana w ocenie Zamawiającego ma istotny wpływ na przygotowanie oferty
 14. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 2 dni.
 15. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych  od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. 
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia:
 17. bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania,
 18. w przypadku braku oferty, lub gdy wszystkie oferty podlegać będą odrzuceniu,
 19. przekroczenia kwoty planowanej na realizację zamówienia lub przekroczenia o 25% wartości szacunkowej powiększonej o podatek VAT
 20. istotnego błędu w postępowaniu. 
  1. Zamawiający może odrzucić ofertę jeśli:
 21. została złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert,
 22. została złożona w sposób niezgodny z zasadami składania ofert określonymi w Zapytaniu
 23. nie została podpisana,
 24. zakres zamówienia określony w ofercie nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia,
 25. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub wykonawca podlega wykluczeniu
  z postępowania,
 26. wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłek i błędów w swojej ofercie.
  1. Wykonawca składa ofertę poprzez pocztę elektroniczną e-mail: ps4@myslenice.pl  w temacie należy wpisać „Oferta”  lub osobiście w siedzibie placówki tj.: Przedszkole Samorządowe nr4 w Myślenicach, pod adresem Ul. Berka Joselewicza 1, 32-400 Myślenice,  w godzinach pracy intendenta. (7:00-15:00).

Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek

 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz żądać uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw. 
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 3. oczywiste omyłki pisarskie;
 4. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 5. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty oraz błędy w wyliczeniu ceny – niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (zeskanowany podpisany dokument) na adres:  ps4@myslenice.pl 
 2. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Anna Opydo,e-mail: ps4@myslenice.pl    Tel: 12272 02 55

  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, pod adresem: ul. Berka Joselewicza 1,32-400 Myślenice
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: ps4@myslenice.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. nie przysługuje Pani/Panu:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załączniki:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy;  umowa-wzor-na-dostawe-artykuly_suche_i_sypkie.docx  umowa-wzor-na-dostawe-mieso_i_przetwory_miesne.docx   umowa-wzor-na-dostawe-mleko.docx

formularz ofertowy artykuły suche i sypkie artykuły suche i sypkie

formularz ofertowy mięso i wędliny

formularz ofertowy mleko

formularz ofertowy owoce, warzywa, art spożywcze

umowa wzór na dostawę artykuły suche i sypkie

umowa wzór na dostawę mięso i przetwory mięsne

umowa wzór na dostawę mleko

umowa wzór na dostawę owoce, warzywa , art spożywcze