Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE  I GMINIE MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

            Nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu NABO.

W serwisie internetowym https://przedszkola-myslenice.nabory.pl  sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji – zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021
(tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające
w mieście i gminie Myślenice.

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
dotyczy dzieci 6-letnich (urodzonych w 2018 r.).
Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może rozpocząć również naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolu (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu).

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 4 marca 2024 r. godz. 9.00 i potrwa do 18 marca 2024 r. do godz. 12.00  r., zgodnie z Zarządzeniem  Nr 333/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

 KRYTERIA NABORU

            Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane są pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr 766/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia  18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

            1) przedszkole pierwszego wyboru 100 pkt;

            2) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 30 pkt;

            3) dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym 15 pkt;

            4) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie 25 pkt;

            5) zamieszkanie dziecka w odległości do 2 km od wybranego przedszkola 10 pkt;

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

            Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zapraszamy do wyznaczonych poniżej przedszkoli prowadzących oddziały integracyjne:

  • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98
  • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1
  • Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. W. Chotomskiej w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7
  • Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

W oddziale integracyjnym dodatkowo zatrudnia się nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów do pracy z dziećmi.

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia
edukacji przedszkolnej w okresie od 5 kwietnia 2024 r. od godz. 9.00 do 17 kwietnia 2024 r.
do godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym od 1 lipca 2024 r. od godz. 9.00
do 12 lipca 2024 r. do godz. 12.00 przez portal systemu elektronicznego, bez wizyty w przedszkolu.  
Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji dostępne są w przedszkolu lub po zalogowaniu się do systemu.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Myślenice oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo  w przedszkolu.  Dokumenty dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się poniżej;

Zarządzenie Nr 333/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,2385262,zarzadzenie-nr-3332023-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-28-grudnia-2023-roku-w-sprawie-okr.html

Uchwała Nr 766/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. https://myslenice.esesja.pl/rejestr_uchwal


Ogłoszenie dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach 
Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024-2025 w wyżej wymienionym przedszkolu. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest wypełniona deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz deklaracja dotycząca  czasu  pobytu  dziecka przedłożona w sekretariacie przedszkola od 1 lutego do 26 lutego 2024 r.   

Deklaracje można pobrać: na stronie internetowej przedszkola www.ps4.pl zakładka /dla rodziców – druki do pobrania/, oraz w sekretariacie. Nie złożenie deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025.


  OFERTA

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”                                                              

 Robert Fulghum

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Myślenice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.

W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym jeden oddział integracyjny.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30-17.00 cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną z organem prowadzącym.  Gmina Myślenice zapewnia bezpłatne nauczanie,  wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, obejmującym realizację podstawy programowej, każda następna godzina pobytu kosztuje 1,30 zł.

Nasze przedszkole to bezpieczne miejsce, gdzie dzieci są radosne i twórcze, znajduje się w ogrodzonym, parterowym budynku, położone jest blisko centrum miasta, z dala od ruchliwych ulic. Posiada duży parking. Niewątpliwym atutem przedszkola jest duży ogród, podzielony na działki dla poszczególnych grup, wyposażony w atestowane urządzenia ogrodowe. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe, sale zabaw dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone, kąciki zainteresowań są dobrze wyposażone w różnorodne zabawki, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, instrumenty muzyczne, które pobudzają wyobraźnię i inwencję twórczą.

WIZJA PRZEDSZKOLA

  1. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie
    i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
  2. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
  3. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 Wykorzystujemy różnorodne aktywizujące metody pracy z dziećmi np.:

metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne;

twórczego wychowania fizycznego Rudolfa Labana ;

metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;

metodę gimnastyki twórczej Karla Orffa;

 pedagogikę zabawy Klanza;

 metodę burzy mózgów;

 kodowania i programowania;

niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne. 

W przedszkolu kultywuje się zwyczaje i tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem.
Do dyspozycji dzieci jest również monitor interaktywny.

Zdrowo jemy.

Domowe, zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni znajdującej się w naszym przedszkolu.

  W przedszkolu realizowane są programy:

„Zbieram, poszukuję, badam” Doroty Dziamskiej, Marzeny Buchnat,

 „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,

nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej oraz Ireny Majchrzak.

Programy  są zgodne z podstawą programową co gwarantuje wsparcie całościowego rozwoju dzieci, harmonijny ich rozwój  i wysoki poziom przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

OFERTA :

W ciągu dnia zapewniamy realizację podstawy programowej :

profesjonalną opiekę tworzoną przez kreatywnych nauczycieli;

opiekę specjalistów: logopedów, terapeutów, pedagoga specjalnego, psychologa;

wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci, monitoring budynku i ogrodu przedszkola;

atrakcyjne zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, literacko-językowe, muzyczne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, gimnastykę, zabawy ruchowe z elementami tańca;

zabawy kierowane i niekierowane;

zajęcia z kodowania i programowania;

język angielski dla wszystkich dzieci bezpłatnie finansowany przez Gminę Myślenice;

religia na życzenie rodziców.

Realizujemy innowacje pedagogiczne np.: „W krainie emocji”, „W krainie muzyki”, „Mali badacze-eksperymenty i doświadczenia”, „Kuchcikowo – jemy zdrowo”, „Przedszkolaki kodują”, „Logorytmika w przedszkolu – rytm ruch, słowo, dźwięk”, „Nasze emocje”, „Kreatywne zabawy sensoryczne”.

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

Programowanie i kodowanie z wykorzystaniem robotów;

Zajęcia i zabawy z wykorzystaniem monitora interaktywnego;

„Kuchcikowo” – jemy zdrowo;

„Mały odkrywca” –  eksperymenty i doświadczenia;

Wczesna nauka czytania;

„Mały artysta”- zajęcia artystyczne;

Zajęcia logopedyczne;

Zajęcia terapeutyczne.

ORGANIZUJEMY:

wiele ciekawych wycieczek;

uroczystości, imprezy integracyjne dla całych rodzin;

spotkania z ciekawymi ludźmi;

spotkania z teatrem.

Bierzemy udział i organizujemy konkursy międzyprzedszkolne, gminne i ogólnopolskie.

Realizujemy wiele projektów i programów edukacyjnych : „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,  „Uczymy dzieci programować”, „Dzieci uczą Rodziców” „ShowPedagogika -Dyscyplina bez nakazów – Baw się  i tańcz”,  Czyściochowe przedszkole”   i inne.

Wszystkie zajęcia przedszkolne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

                                                                                                            ZAPRASZAMY !!!