Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Od 1 marca 2023r. o godz. 9.00 do 17 marca 2023r. do godz. 12.00 dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie:
                
 https://przedszkola-myslenice.nabory.pl/

 Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu „NABOR”.

Grupa A – dzieci 5 i 6 lat liczba wolnych miejsc – 4

Grupa B – dzieci 3 i 4 lata liczba wolnych miejsc  – 35

Grupa C- dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – liczba wolnych miejsc  – 2

 

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023r. do godz. 1200.

 3 kwietnia 2023r. o godz. 1200 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 Od 4 kwietnia 2023r. o godz. 9.00 do 17 kwietnia 2023r. do godz. 1200 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia elektronicznie.

 21 kwietnia 2023r.  o godz. 1200 Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Miasta  i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023r.

NABÓR DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE  I GMINIE MYŚLENICE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

            Nabór do myślenickich przedszkoli publicznych po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. W serwisie internetowym https://przedszkola-myslenice.nabory.pl;  sukcesywnie będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji – zasad i terminów zapisów, a także szczegółowe informacje nt. przedszkoli   i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. dzieci 3-4-5 i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w mieście i gminie Myślenice. W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6-letnich (urodzonych w 2017 r.). Na wniosek rodziców dziecko 6-letnie może rozpocząć również naukę w kasie I szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 14 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. do godz.15.00. 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2023 r. godz. 9.00 i potrwa do 17 marca 2023 r. do godz. 12.00  r., zgodnie z Zarządzeniem  Nr 6/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.

 KRYTERIA   NABORU

            Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane są pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr 612/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

            1) przedszkole pierwszego wyboru 100 pkt;

            2) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 50 pkt;

            3) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 15 pkt;

            4) dwóch rodziców pracujących albo uczących się w systemie stacjonarnym 20 pkt;

            5) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie:

             do 7 godzin dziennie 12 pkt;

             powyżej 7 godzin dziennie 20 pkt;

            6) zamieszkanie dziecka w odległości do 2 km od wybranego przedszkola 10 pkt;

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

            Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych poniżej przedszkoli prowadzących oddziały integracyjne:

        Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98

        Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1

        Przedszkole Samorządowe Nr 6 im. W. Chotomskiej w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7

        Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

W oddziale integracyjnym dodatkowo zatrudnia się nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów do pracy z dziećmi.

UWAGA!
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia edukacji przedszkolnej w okresie od 4 kwietnia 2023 r. od godz. 9.00 do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00 do 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 przez portal systemu elektronicznego, bez wizyty w przedszkolu.  
Brak potwierdzenia woli w w/w terminach będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonych poniżej dokumentach. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę  Myślenice oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w przedszkolu. Zarządzenie Nr 6/2023  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach. Uchwała Nr 612/LIX/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


OFERTA

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”  Robert Fulghum

 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Myślenice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.

W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym jeden oddział integracyjny.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30-17.00 cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną z organem prowadzącym. W godzinach realizacji podstawy programowej od 8.00-13.00 pobyt dziecka jest bezpłatny, każda następna godzina pobytu 1,14 zł.

 

Nasze przedszkole to bezpieczne miejsce, gdzie dzieci są radosne i twórcze, znajduje się w ogrodzonym, parterowym budynku, położone jest blisko centrum miasta, z dala od ruchliwych ulic.

Posiada duży parking. Niewątpliwym atutem przedszkola jest duży ogród, podzielony na działki dla poszczególnych grup, wyposażony w atestowane urządzenia ogrodowe. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe, sale zabaw dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone, kąciki zainteresowań są dobrze wyposażone w różnorodne zabawki, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, instrumenty muzyczne, które pobudzają wyobraźnię i inwencję twórczą.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
 2. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
 3. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Wykorzystujemy różnorodne aktywizujące metody pracy z dziećmi np.:

 • metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne;
 • metodę gimnastyki twórczej Karla Orffa;,
 •  Pedagogikę zabawy Klanza;
 •  metodę burzy mózgów;
 •  kodowania i programowania,
 • niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne. 

W przedszkolu kultywuje się zwyczaje i tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem.
Do dyspozycji dzieci jest również monitor interaktywny.

Zdrowo jemy.

Domowe, zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni znajdującej się w naszym przedszkolu.

 

W przedszkolu realizowane są programy:

 • „Zbieram, poszukuję, badam” Doroty Dziamskiej, Marzeny Buchnat,
 •  „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej oraz Ireny Majchrzak.

Programy  są zgodne z podstawą programową co gwarantuje wsparcie całościowego rozwoju dzieci, harmonijny ich rozwój  i wysoki poziom przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

 

W godz. 8.00-13.00 zapewniamy za darmo realizację podstawy programowej :

 • profesjonalną opiekę tworzoną przez kreatywnych nauczycieli;
 • opiekę specjalistów: logopedów, terapeutów, pedagoga specjalnego;
 • wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci, monitoring budynku i ogrodu przedszkola;
 • atrakcyjne zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, literacko-językowe, muzyczne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, gimnastykę, zabawy ruchowe z elementami tańca;
 • zabawy kierowane i niekierowane;
 • język angielski dla wszystkich dzieci bezpłatnie;
 • religia na życzenie rodziców.

Realizujemy innowacje pedagogiczne np.: „W krainie emocji”, „W krainie muzyki”, „Mali badacze- eksperymenty i doświadczenia”, „Kuchcikowo- jemy zdrowo”.

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE
po realizacji podstawy programowej:

 •  Programowanie i kodowanie z wykorzystaniem robotów;
 •   Zajęcia i zabawy z wykorzystaniem monitora interaktywnego;
 •  „Kuchcikowo” – jemy zdrowo;
 •  „Mały odkrywca” –  eksperymenty i doświadczenia;
 •  Wczesna nauka czytania;
 •  Zajęcia logopedyczne;
 • „Mały artysta”- zajęcia artystyczne.

ORGANIZUJEMY:

 • wiele ciekawych wycieczek;
 • uroczystości, imprezy integracyjne dla całych rodzin;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • spotkania z teatrem.

Bierzemy udział i organizujemy konkursy międzyprzedszkolne, gminne i ogólnopolskie.

 

Realizujemy wiele projektów i programów edukacyjnych : „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,  „Uczymy dzieci programować”, „Dzieci uczą Rodziców” i inne.

 

Wszystkie zajęcia przedszkolne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

                                                                                                                     ZAPRASZAMY !!!