deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ps4.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-21.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych,

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących,

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 • Dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.

 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu ikonę z „wózkiem dla osób niepełnosprawnych”.

Strona spełnia wymogi dotyczące dostępności cyfrowej według stanu na 2022r. wykonanego na bazie WordPress i jest dostosowana do wymogów WCAG 2.1

Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu (ikona widoczna po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), który pozwala na: Zmianę rozmiaru czcionki,

 • Podświetlenie linków,

 • Wybór szablonu strony w wersji jasnej (domyślny szablon),

 • Wybór szablonu strony w wersji ciemnej (zwiększony kontrast),

 • Wybór szablonu strony w wersji monochromatycznej,

 • Przegląd mapy strony

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-21.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Sari, e-mail: ps4@myslenice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 272 02 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.   Do jednokondygnacyjnego budynku Przedszkola Samorządowego  Nr 4 w Myślenicach prowadzi wejście od ul. Berka Joselewicza 1.  Obok budynku znajduje się duży parking. Budynek posiada dwa wejścia: jedno główne od strony zachodniej dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości, drugie od strony wschodniej prosto z parkingu dla personelu oraz dostawców.

2.   Bezpośrednio od bramki prowadzi alejka, która prowadzi do drzwi przedszkola, które są oznakowane żółtymi taśmami tj. 1,4-1,7 m.

3.   Po wejściu do przedszkola  w holu, po lewej stronie znajduje się dzwonek przed drzwiami do szatni. Przy głównym wejściu po lewej stronie znajduje się sekretariat, pracownicy udzielają niezbędnych informacji, w tym o rozmieszczeniu pomieszczeń.
W holu głównym znajduje się też  toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

4.   Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopnień , którego krawędź jest oznaczona kolorem kontrastowym, żółtym o szerokości 8 cm (jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

5.        Drzwi wąskie wymagają otwarcia sąsiedniego skrzydła w przypadku wejścia osoby na wózku.

6.        Dla osób na wózkach dostępny jest hol, korytarz.

7.   Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola Nr 325. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8.      W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego lub on-line.

9.        Parter przedszkola jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

10. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

11.    Na parkingu przedszkola nie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

12.  W budynku przedszkola nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i   słabosłyszących.

13.    Łazienki dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

14.    W ogrodzeniu przedszkola znajdują się dwie bramy wjazdowe o szer. ok 400 cm  i brama  do ogrodu o szerokości ok. 400cm.

15.    Przedszkole dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.

 Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 Informacje dodatkowe

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej.