Ogłoszenia:

 

DZIEŃ OTWARTY 28.02.2024

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH w godz 10-16

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców, którzy planują zapisać dziecko do naszego przedszkola od nowego roku szkolnego.Ogłoszenie dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024-2025 w wyżej wymienionym przedszkolu. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest wypełniona deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz deklaracja dotycząca  czasu  pobytu  dziecka przedłożona w sekretariacie przedszkola od 1 lutego do 26 lutego 2024 r.   

Deklaracje można pobrać: na stronie internetowej przedszkola www.ps4.pl zakładka /dla rodziców – druki do pobrania/, oraz w sekretariacie. Nie złożenie deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025.
UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

   Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.6, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby są zobowiązani do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w przedszkolu. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.7/

Rodzice dzieci  zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.8/

           Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.